سوفریر (Soufriere)​

سوفریر در گوشه جنوب غربی جزیره واقع شده‌است. آنجا یک روستای غرق آفتاب در نزدیکی ذخایر دریایی دومینیکا است. از جمله جاذبه‌های سوفریر می‌توان به کلیسای کاتولیک قرن هجدهم که از سنگ آتشفشانی ساخته شده‌است، حمام‌های معدنی داغ سولفور اسپرینگز و ویرانه‌های کارخانه روغن آهک L. Rose Lime اشاره کرد.

پورتسموث (Portsmouth)​

PORTSMOUTH persiandominica

ﺑﯿﺶ از 1000 داﻧﺸﺠﻮ ﻋﻤﺪﺗﺎً از اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه و ﮐﺎﻧﺎدا در داﻧﺸﮑﺪه ﭘﺰﺷﮑﯽ داﻧﺸﮕﺎه راس، ﮐﻪ در ﻧﺰدﯾﮑﯽ ﭘﻮرﺗﺴﻤﻮث، در ﭘﯿﮑﺎرد ﻗﺮار دارد، ﺗﺤﺼﯿﻞ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ. اﯾﻦ ﻣﺪرﺳﻪ ﯾﮏ ﻣﻨﺒﻊ اﻗﺘﺼﺎدی ﻋﻤﺪه ﺑﺮای ﻣﺮدم ﻣﺤﻠﯽ اﺳﺖ. ﺑﺎزار ﮐﺸﺎورزان؛ ﺳﻪ ﺷﻨﺒﻪ ﻫﺎ، ﺟﻤﻌﻪ ﻫﺎ و ﺷﻨﺒﻪ ﻫﺎ در ﺷﻬﺮ اﺟﺮا ﻣﯽ ﺷﻮد.

شهر روسو (Roseau)​

شهر روسو (ROSEAU)​

این شهر بزرگ‌ترین شهر کشور دومینیکا است که به عنوان پایتخت این کشور نیز انتخاب شده است. این شهر محل استقرار پیروان دین سنت جورج است و ساکنان زیادی در آن زندگی می‌کنند. اگر به کوچه و خیابان‌های این شهر نگاهی بیاندازید ترکیب زیبایی از تاریخ و مدرنیته را خواهید دید